KODEKS ETYCZNY DEPARTAMENTU KREATYWNOŚCI

Preambuła

Nadrzędnym celem kodeksu etycznego firmy Departament Kreatywności  jest szerzenie wśród polskich przedsiębiorców zasad etycznych takich jak praworządność, rzetelność, przejrzystość i odpowiedzialność w prowadzeniu naszego biznesu. Kodeks etyczny powinien przyczyniać się do promowania wśród wszystkich przedsiębiorców, prowadzenia biznesu społecznie odpowiedzialnego. Intencją Kodeksu etycznego jest podnoszenie standardów moralnych prowadzenia biznesu w Polsce i generalnie na całym świecie, co stanowić ma podstawy budowy silnej firmy, będących filarami polskiej gospodarki.

 Postanowienia ogólne Kodeksu

1. Departament Kreatywności wyznacza standardy etyczne w firmie, by codzienne działanie nie było nastawione jedynie na krótkoterminowe zyski. Długofalowe i konsekwentnie realizowane cele zwiększają wiarygodność firmy i podnoszą jej wartość na rynku.

2. Konsumenci są zawsze traktowani z należytym szacunkiem i uwzględnieniem ich potrzeb. Uprzejmość, szacunek obu stron i kultura wobec innych to cechy wyróżniające profesjonalistę.

3. Relacje z pracownikami i współpracownikami, podwykonawcami opierają się na jasnych dla obu stron zasadach, zgodnych z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami. Celem pracodawcy czy wspólnika winno być kształtowanie  pro społecznych zachowań i odpowiedzialności za swoja obowiązki które przekładają sie na dawaną innym wartość.

4. Przedsiębiorcy włączają się w ważne, nie tylko z punktu widzenia biznesu, inicjatywy. Należy poznawać oczekiwania społeczne otoczenia jak i samego rynku na którym realizuje się potrzeby klientów.

5. Prowadzona działalność nie może negatywnie wpływać na środowisko naturalne. Rozwój firmy zawsze związany jest z respektowaniem zasad ekologii i etyki w biznesie.

Wartości w Biznesie

1. Praworządność – przestrzeganie przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów w biznesie.

2. Rzetelność – wywiązywanie się z postanowień zawartych w kontraktach.

3. Przejrzystość – prowadzenie działalności w sposób przejrzysty i jasny dla innych uczestników obrotu gospodarczego.

4. Odpowiedzialność – budowanie ogólnopolskiego systemu wymiany informacji gospodarczych poprzez weryfikowanie wiarygodności finansowej potencjalnych klientów. Przekazywanie pozytywnych informacji o wywiązywaniu się z zobowiązań przez rzetelnych klientów oraz dopisywanie niespłaconych zobowiązań do bazy danych Krajowego Rejestru Długów.

Relacje z klientami, dostawcami i odbiorcami

1. Departament zapewnia swoim klientom najwyższą jakość oferowanych usług i sprzedawanych produktów. Kierujemy sie przy tym się profesjonalizmem wynikającym z umiejętności i wieloletniego doświadczenia.

2. Umowy z potencjalnymi klientami zawierane są zgodne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Każdy klient powinien mieć świadomość podpisywanych umów i być poinformowany o wszelkich konsekwencjach wynikających z zapisów umownych.

3. Relacje z partnerami w biznesie oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dlatego klienci zobowiązują się do terminowego rozliczania się zgodnie z ustalonymi warunkami. W przypadku ewentualnych opóźnień w płatnościach kontrahent zostaje rzetelnie poinformowany o przyczynie braku wpłaty.

4. Windykacja wymagalnych należności prowadzona jest zgodnie z wewnętrznymi, spójnymi procedurami. Dłużnik jest zawsze informowany o konsekwencjach mogących wyniknąć z braku wpłaty w terminie, a wszelkie działania windykacyjne są prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami.

5. Rzetelni kontrahenci otrzymują wsparcie przy tworzeniu ich pozytywnej historii płatniczej.

6. Rozpatrywanie reklamacji odbywa się według przejrzystych procedur. Reklamacja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, a w razie jej nieuwzględnienia klient otrzymuje rzetelną, pełną informację na ten temat.

7. Departament Kreatywności zapewnia konsumentom i kontrahentom dostęp do jak najszerszej informacji na temat oferowanych produktów i usług.

Relacje z pracownikami

1.  Nabór pracowników prowadzony jest zgodnie z określonymi wcześniej wymaganiami i kwalifikacjami.

2.  Pracodawca określa zakres obowiązków pracownika, wysokość wynagrodzenia i zasady wypłaty. W przypadku ewentualnych opóźnień w płatnościach pracownik zostaje rzetelnie poinformowany o przyczynie.

3.  Rolą pracodawcy jest stwarzanie pracownikom możliwości rozwoju i awansu zawodowego, a także promowanie działań innowacyjnych służących rozwojowi firmy.

4.  Pracodawca swoją postawą wobec pracowników określa normy zachowania w zespole.

5.  Każdy pracownik jest traktowany z poszanowaniem jego godności osobistej bez względu na zajmowane stanowisko.

6.  Pracodawca wskazuje pracownikom procedury reagowania na nieetyczne zachowania w zespole.

Postanowienia końcowe

1. Każda ze stron jest rzecznikiem kodeksu, swoją postawą promuje etyczne zachowania w biznesie.

2. Przedsiębiorcy i kontrahenci budują reputację swojej firmy czy marki osobistej zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego .