REGULAMIN UPROSZCZONY 

Regulamin Departamentu Kreatywności

Ogólne Warunki Świadczenia Usług

1.1 Treść ogólnych warunków świadczenia usług ma zastosowanie do Usług Świadczonych przez Departament Kreatywności markę reprezentowaną przez firmę Cyber It Network.

Umowa  – umowa o realizacje usług zawartych na stronie www.departament.org  czyli Departamentu Kreatywności, zawarta za pośrednictwem powszechnych środków komunikacji, między innymi urządzenia telefaksowego, poczty tradycyjnej lub elektronicznej, pisemne oraz w formie bezpośredniej sprzedaży.

Regulamin – określa zasady świadczenia usług internetowych przez Departament Kreatywności, markę reprezentowaną przez Firmę CYBER IT NETWORK z siedzibą w Warszawie przy ul. okopowa 20, 01-063 Warszawa.

Departament Kreatywności – marka będąca własnością podmiotu gospodarczego CYBER IT NETWORK, będący wyłącznym dysponentem domeny Departament.org

1.2  Departament Kreatywności świadczy internetowe usługi, w szerokim zakresie działań marketingowych, wymienionych w poszczególnych ofertach

1.3    Definicje

 1. a. Klient – podmiot, który zawarł Umowę na świadczenie Usług z Departament Kreatywności akceptując Ogólne Warunki Świadczenia Usług czyli Regulaminu Departamentu Kreatywności.
 2. b. Kampania – określony w Umowie czas świadczenia/wykonania Usługi na rzecz Klienta.
 3. c. Usługa – działania Departament Kreatywności podejmowane głownie w globalnej sieci Internetowej mające na głownie celu promowanie usług Klienta, z których opisem Klient przed zawarciem Umowy się zapoznał i jednocześnie zaakceptował warunki. Usługami są:
  artykuły tematyczne i sponsorowane, strona dedykowana (biznesowa, wizytowa branżowa itd) CMS, aktualizacja stron internetowych oraz usług z nimi powiązanych, hosting, optymalizacja Strony SEO; tworzenie stron mobilnych; CMS; budowanie stron firmowych, administracja w serwisie Facebook.pl, kreowanie wizerunku firmy na Facebook.pl za pomocą zdjęć oraz tekstów kierujących do strony klienta (dalej CPM), administrowanie stroną firmową Klienta www CMS, Kreacja Mailingowa, tworzenie Bannerów,  Analityka, Audyt stron www i inne dostępne w ofercie.
 4. d. Ogólne Warunki świadczenia Usług – rozumie się niniejsze postanowienia mające zastosowanie do wszelkich usług świadczonych przez Departament Kreatywności
 5. e. Wynagrodzenie – określona w Umowie kwota należna Departament Kreatywności z tytułu świadczenia/wykonania Usługi.
 6. f.  Obsługa – określona w Umowie kwota należna Departament Kreatywności z tytułu przygotowania, hostingu i optymalizacji Usług linków sponsorowanych, w których Klient deklaruje Budżet.
 7. g. Budżet – deklarowana w Umowie kwota, jaką Klient przekazuje na rachunek Departament Kreatywności, która po odjęciu Obsługi Departament Kreatywności, przeznaczana jest na świadczenie Usługi linków sponsorowanych.
 8. h. Strona Klienta – strona internetowa wskazana w Umowie, do której wyłączne i pełne prawa ma Klient, która będzie przedmiotem Usługi Departament Kreatywności.
 9. i.  Artykuły Tematyczne i Sponsorowane – tekst redakcyjny promujący w określony sposób produkt lub usługę.
 10. j.  Strona Dedykowana – udostępniane oprogramowanie do budowy strony internetowej w zakresie określonym w specyfikacji Usługi, Strona Dedykowana jest w domenie nadanej przez Departament Kreatywności lub domenie, którą dysponuje Klient.
 11. k. Hosting – Usługa polegająca na utrzymywaniu stron internetowych, w tym Strony Dedykowanej, w sposób umożliwiający jej publikację użytkownikom sieci Internet.
 12. l.  Optymalizacja Strony SEO – dostosowanie czyli zoptymalizowanie treści i kodu strony internetowej lub całego serwisu (witryny), pod określonym kątem SEO.
 13. m.   CMS – Usługa polegająca na udostępnieniu oprogramowania do zarządzania zawartością Strony Dedykowanej, wraz z panelem administracyjnym.
 14. n.  Banner – graficzna forma przekazania treści informacyjnych bądź reklamowych w Internecie, często będąca odnośnikiem do strony promowanego produktu.
 15. o.  Analityka i Monitoring – pomiar i analiza ruchu na stronie www pozwalające na weryfikację efektywności kampanii i źródeł ruchu + monitor fraz pod SEO
 16. p.  Monitoring słów kluczowych i fraz pod SEO – Raportowany monitoring słów kluczowych ustalonych w umowie pozycjonowania SEO
 17. r.   Kreacja Mailingowa – reklama graficzna wysyłana w formie wiadomości e-mail.

2. Obowiązki Departament Kreatywności

2.1. Departament Kreatywności świadczy w sposób profesjonalny Usługi na rzecz Klienta w zakresie określonym w Umowie i niniejszych postanowieniach, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia Departament Kreatywności . Departament Kreatywności świadczy Usługę zgodnie z obowiązującym prawem i według najlepszej wiedzy, mając na względzie osiągnięcie najlepszych możliwych efektów, przy czym Klient akceptuje, iż działania Departament Kreatywności  nie gwarantują osiągnięcia określonego rezultatu.

2.2. Departament Kreatywności  w trakcie trwania kampanii będzie monitorował przebieg Usługi i modyfikował jej parametry w granicach Umowy i specyfikacji Usługi tak, by zapewnić osiągnięcie najlepszych możliwych rezultatów, biorąc pod uwagę określone przez Klienta parametry, w szczególności Budżet.

2.3. Jeżeli przedmiot Usługi polega na udostępnieniu oprogramowania, Departament Kreatywności  mocą Umowy udziela Klientowi na okres trwania kampanii ograniczonego prawa do korzystania, w tym również do rezultatów pracy takiego oprogramowania, gwarantując, że przedmiot praw wolny jest od wad prawnych i fizycznych.

2.4. Jeżeli przedmiotem Usługi są: Artykuły Tematyczne i Sponsorowane; zbudowane strony internetowe czy mobilne; Kreacje mailingowe; Word of Mouth Marketing; strony firmowe w serwisie Facebook.pl; Bannery; Wirtualny Spacer; budowa strony na Facebook.pl, Departament Kreatywności w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 7.1., przenosi na Klienta majątkowe prawa autorskie do stworzonych na jego zlecenie Utworów.

2.5. Departament Kreatywności zastrzega prawo do jednostronnego modyfikowania zakresu, specyfikacji, wizualizacji świadczonych Usług, w tym również zaakceptowanych uprzednio przez Klienta, w celu ich optymalizacji, w każdym czasie, co nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Departament Kreatywności zastrzega sobie prawo do zbierania anonimowych statystyk i informacji, które okażą się niezbędne dla prawidłowego i efektywnego świadczenia Usług.

2.6.Departament Kreatywności przekaże Klientowi do akceptacji wyłącznie projekt formy reklamowej zawierający elementy graficzne (za wyjątkiem logotypów), Wideo lub Zdjęcia, a ponadto również w przypadku, gdy Klient wyraził w umowie wolę otrzymania Departament Kreatywności przedstawia do akceptacji wyłącznie projekt w języku polskim.

2.7. Jeżeli w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu formy reklamowej – o ile Departament Kreatywności nie wyznaczy innego terminu – Klient nie złoży oświadczenia o akceptacji projektu lub nie przekaże Departament Kreatywności  poprawionego projektu, będzie to oznaczało jego zgodę na przekazanie kreacji reklamowej zgodnej z przygotowanym przez Departament Kreatywności  projektem. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do wszelkiej innej korespondencji Departament Kreatywności  kierowanej do Klienta dotyczącej sposobu świadczenia usługi.

2.8. Klient uznaje fakt, że akceptacja projektu reklamy odnosi się wyłącznie do treści i elementów graficznych formy reklamowej i nie stanowi wiernego odtworzenia.

3. Obowiązki Klienta, Prawa Autorskie

3.1. Klient zobowiązuje się dokonywać zapłaty za Usługę Departament Kreatywności  (zapewnić środki na koncie klienckim na cel realizacji kampanii) oraz współdziałać z Departament Kreatywności  przy świadczeniu Usługi. Klient wskaże w Umowie  przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w sprawach dotyczących Usługi, w tym do zwiększania Budżetu Kampanii, zmiany Usługi (podwyższenia pakietu), dokonywania wszelkich uzgodnień, jakie okażą się niezbędne przy wykonywaniu Umowy. Zmiana przedstawiciela nie jest zmianą Umowy, jednak wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony.

3.2. Klient udziela Departament Kreatywności na okres świadczenia Usługi, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonych lub udostępnionych Departament Kreatywności materiałów, znaków towarowych lub graficznych, sloganów, zapewnień lub oświadczeń w celu świadczenia Usługi oraz marketingu usług Departament Kreatywności .

3.3. Klient udostępni Departament Kreatywności informacje techniczne dotyczące Strony Klienta i umożliwi Departament Kreatywności dostęp do tej strony.

3.4. W trakcie trwania kampanii Klient zobowiązuje się utrzymywać Stronę Klienta oraz informować Departament Kreatywności o każdej zmianie jej adresu URL.

3.4.1. W trakcie świadczenia przez Departament Kreatywności Usług Hostingu i Optymalizacji strony Klient zobowiązuje się nie ingerować w kod źródłowy strony. Departament Kreatywności nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w Usłudze, które zostały wywołane wskutek ingerencji Klienta w kod źródłowy.

3.5. Klient nie jest upoważniony do udostępniania osobom trzecim loginów i/lub haseł, adresów dostępowych do CMS udostępnionych przez Departament Kreatywności .

3.6. Klient zobowiązuje się nie naruszać praw autorskich do udostępnionego oprogramowania, w szczególności poprzez dokonywanie działań polegających na inżynierii zwrotnej, wprowadzaniu zmian w oprogramowaniu. Klient nie nabywa jakichkolwiek praw autorskich do stworzonych przy użyciu udostępnionego oprogramowania utworów, opracowań, baz danych itp.

4. Obowiązywanie Umowy, Terminy, Odstąpienie, automatyczne odnowienie – Kampanie reklamowe i hosting

4.1. Umowa zostaje zawarta na okres trwania kampanii wskazany w Umowie. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Departament Kreatywności  jest zapłata Wynagrodzenia lub jego raty lub posiadanie przez Klienta środków pieniężnych na koncie klienckim w wysokości umożliwiającej świadczenie Usługi.

4.2. W odniesieniu do wizytówek  budowania stron i sklepów internetowych; ich udostępniania w sieci Internet wraz z usługami z nimi powiązanymi; hostingu; udostępniania domeny Umowa ulega automatycznemu przedłużaniu na kolejny okres, na który była zawarta, chyba, że Zamawiający na co najmniej 30 dni przed końcem danego okresu obowiązywania Umowy prześle Departament Kreatywności pocztą elektroniczną informację, że rezygnuje z przedłużenia usługi. W związku z automatycznym przedłużeniem Klient opłaca jedynie koszty hostingu, domeny, wizytówek.

4.2.1 Departament Kreatywności zastrzega sobie prawo do zawieszenia usług w przypadku nieopłacenia usług w terminie określonym na fakturze.

4.2.2 Ponowne uruchomienie usługi po odłączeniu podlega dodatkowej opłacie jednorazowej w wysokości 300 zł .

4.3. Klient może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nienależytego wykonywania Umowy Hostingowej przez Departament Kreatywności  i po uprzednim wezwaniu do należytego wykonania Umowy i wyznaczenia Departament Kreatywności co najmniej 30-dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń. Oświadczenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej.

4.3.1. Klient może bez powodu odstąpić od umowy w terminie 3 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, bez obowiązku zapłaty odszkodowania. Po tym terminie oświadczenie jest bezskuteczne (umowa pozostaje w mocy), a Klient zobowiązuje się do zapłaty pełnej wartości Umowy. W przedmiocie odstąpienia od umowy wymagane jest złożenie lub przesłanie na adres Departament Kreatywności  pisemnego oświadczenia o odstąpieniu, pod rygorem bezskuteczności.

4.4. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy po upływie 3 dni od zawarcia Umowy nie powoduje jej rozwiązania.

4.5 Zamawiający dostarczy Departament Kreatywności materiały niezbędne do wykonania reklamy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, chyba że strony uzgodniły inny termin w Umowie (ale nie później niż termin umożliwiający wykonanie umowy). W przypadku braku przekazania materiałów przez Zamawiającego pomimo prób ich uzyskania Departament Kreatywności  może wykonać reklamę w oparciu o własne materiały i wiedzę. Brak dostarczenia materiałów przez Zamawiającego nie zwalnia go z zapłaty pełnej wartości umowy.

4.6. Departament Kreatywności może zawiesić (pozostając w gotowości do wznowienia usługi) świadczenie Usługi lub rozwiązać bez zachowania okresu wypowiedzenia Umowę w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Umowy, w szczególności określone w punkcie 3.

4.7. Departament Kreatywności może w każdym czasie i bez podania powodu rozwiązać Umowę  w takim przypadku Departament Kreatywności  rozliczy Usługi z Klientem, zwracając niewykorzystaną część Wynagrodzenia.

5. Świadczenie Usługi

5.1. Z zastrzeżeniem punktu 4.1. oraz punktów 5.1.1-4. Departament Kreatywności  rozpocznie świadczenie Usługi w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia Umowy i udostępnienia przez Klienta niezbędnych informacji koniecznych dla świadczenia Usługi. Brak dostarczenia materiałów
przez Zlecającego nie zwalnia go z zapłaty pełnej wartości umowy.

5.1.1. Departament Kreatywności przedstawi Klientowi projekt strony internetowej CMS Live w terminie ustalonym w umowie.W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie Klient zostanie poinformowany. Może również zostać zaproponowana usługa barterowa, zniżka, bonifikata itd Ustalenia są w tym przypadku indywidualne.

5.1.2. Klient ma 7 dni na akceptację projektu. Jeżeli Zlecający nie zgłosi żadnych uwag przyjmuje się, że projekt zaakceptował.

5.1.3. Klient ma 7 dni na przedstawienie zmian do projektu Strony od daty jego dostarczenia. Przesłane zmiany powinny być kompletne i dotyczyć całości projektu a wskazane modyfikacje powinny obejmować wszystkie elementy, które Zlecający ma wolę zamieścić. W ramach zawartej umowy Wykonawca może wprowadzić do przedstawionego projektu max trzy zmiany, przy czym trzecia zmiana traktowana jest jako akceptacja domyślna.

5.1.4. Jeśli czas wykonania strony będzie się przedłużał z winy Klienta, wtedy Wykonawca ma prawo przedłużyć wykonanie strony o tyle czasu (dni), ile go zajął.

5.1.5. Departament Kreatywności może również zawiesić zaprojektowaną stronę internetową na domenie i serwerze wskazanym przez Klienta w terminie do 21 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Klienta prawidłowych danych dostępowych.

5.1.6. Departament Kreatywności rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie  przypadkach termin ten może zostać przedłużony. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.

Wszystkie reklamacje muszą być zgłoszone przez Klientów w formie pisemnej na adres mail lub listownie.

5.1.7.  Departament Kreatywności rozpatruje korespondencję Klientów w tym uwagi oraz  zgłaszane zmiany do wcześniej zaakceptowanych projektów niezwłocznie, nie później niż w terminie do 21 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia. W szczególnie  przypadkach termin ten może zostać przedłużony. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany.  

5.1.8. Termin wykonania usługi mailingu wynosi 5 dni od dnia akceptacji projektu reklamy przez Klienta. W zakresie tej Usługi Klient zobowiązuje się przekazać Departament Kreatywności temat mailingu, adres zwrotny, materiały graficzne do przygotowania projektu reklamy oraz określić grupę docelową. Jednocześnie niniejszym Klient akceptuje fakt, że Departament Kreatywności na podstawie Umowy wybiera ze swojej bazy danych odpowiednią bazę do mailingu. Departament Kreatywności gwarantuje poprawność adresów mailowych na poziomie 85%. W ciągu 7 dni od zakończenia świadczenia usługi Departament Kreatywności przekaże Klientowi raport z wykonanej usługi.

5.2. W przypadku, gdy Usługa świadczona jest w oparciu o Stronę Klienta, Departament Kreatywności nie ponosi odpowiedzialności za jej niedostępność. Powyższe nie wpływa na świadczenie Usługi i wynagrodzenie Departament Kreatywności. Klient zobowiązuje się zapewnić hosting Strony Klienta i domenę we własnym zakresie.

5.3. Departament Kreatywności nie ingeruje w treści umieszczone na Stronie Klienta i Stronie Dedykowanej, chyba że ingerencja jest przedmiotem Usługi.

5.3.1. Departament Kreatywności zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia/wykonania Usługi z zachowaniem prawa do Wynagrodzenia w przypadku, gdy publikowane treści (w jakiejkolwiek formie) naruszają przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, uczucia religijne lub mogłyby w ocenie Departament Kreatywności narazić Departament Kreatywności lub Klienta na szkodę.

5.4. Strony mobilne publikowane są we wskazanej przez Departament Kreatywności domenie. W przypadku pisemnego potwierdzenia, że Klient samodzielnie dokonał delegacji domeny na wskazaną przez Departament Kreatywności nazwę serwera , zapis zdania pierwszego nie znajduje zastosowania.

5.5. Departament Kreatywności w celu autopromocji ma prawo do powoływania się na projekty Utworów stworzonych w wyniku Umowy, w tym w szczególności do powoływania się na te projekty we własnych materiałach reklamowych.

5.6. W przypadku wykonywania Usługi budowania strony, Departament Kreatywności zastrzega sobie prawo do obrandowania kodu stworzonej strony i/lub jej stopki. Jeśli kod ma być czysty to takie ustalenia będą brane pod uwagę jako część umowy i są dodatkowo płatne.

6. Odpowiedzialność

6.1. Klient pokryje wszelkie wydatki i naprawi szkody poniesione przez Departament Kreatywności w wyniku roszczeń osób trzecich w związku ze świadczeniem Usługi w zakresie, w jakim szkoda Departament Kreatywności dotyczy bezpośrednio lub pośrednio działania lub zaniechania Klienta oraz osób działających w jego imieniu. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji naruszenia przez Klienta prawa do znaku towarowego, firmy, logotypów, praw autorskich, dóbr osobistych lub innych.

6.2. Departament Kreatywności nie ponosi odpowiedzialności za stan interesów Klienta. Klient akceptuje fakt, iż Departament Kreatywności nie świadczy Usługi na zasadach wyłączności.

6.3. Departament Kreatywności zastrzega prawo do obciążenia Klienta kosztami dochodzenia należności, w tym kosztami działań windykacyjnych.

6.6. Zawierający umowę w imieniu Klienta zobowiązuje się pokryć szkodę Departament Kreatywności w zryczałtowanej wysokości odpowiadającej wartości umowy brutto, w przypadku przekroczenia umocowania do reprezentowania Klienta, działania bez umocowania lub zawarcia umowy niezgodnie z zasadami reprezentacji Klienta.

7. Wynagrodzenie

7.1. Klient zobowiązany jest zapłacić Departament Kreatywności Wynagrodzenie określone w Umowie. W przypadku Linków Sponsorowanych na Wynagrodzenie składają się zarówno Budżet, jak i Obsługa.

7.2. Warunkiem uruchomienia świadczenia usługi jest wpłata min. I raty wynagrodzenia określonego w Umowie lub całości wynagrodzenia zgodnie z deklarowanym budżetem, które Departament Kreatywności potwierdzi fakturą, przesyłając ją na adres Klienta. W przypadku wpłaty min. I raty w wysokości niezbędnej do uruchomienia świadczenia pozostała wysokość wynagrodzenia zostanie wpłacona w terminie określonym w Umowie. Brak wpłaty w wymaganym terminie spowoduje wstrzymanie świadczenia usług na rzecz Klienta. Umowa zaś zostaje w tym momencie uznana jako rozwiązana.

8. Postanowienia Końcowe

8.1. Wszystkie zmiany Umowy lub oświadczenia stron wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem oświadczeń. Umowa określa prawa i obowiązki stron oraz zastępuje wszelkie ustne uzgodnienia poczynione podczas negocjowania jej warunków.

8.2. Departament Kreatywności może przenieść prawa (wierzytelności) i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na rzecz podmiotu z nim powiązanego, na co Klient wyraża niniejszym zgodę.

8.3. Wraz z zawarciem umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Firmy do celów marketingowych realizowanych przez Departament Kreatywności w tym sprzedaży baz danych.

8.4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób wadliwe pod względem prawnym, to pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w mocy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

8.5. Niniejsza Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej oraz jurysdykcji sądów polskich. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji Umowy Klient i Departament Kreatywności oddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego miejscowo dla miasta Warszawy.

ROZSZERZONY REGULAMIN POSZCZEGÓLNYCH USŁUG

Regulamin tworzenia stron internetowych www.

1. WYKONAWCĄ JEST Departament Kreatywności, ZAMAWIAJĄCYM JEST KLIENT zlecający usługę.
2. Zamawiający zlecając usługę wykonanie strony www (w formie telefonicznej lub e-mailowej) w Departament Kreatywności, określa pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.

PRZEDMIOT USŁUGI ZWANEJ DALEJ UMOWĄ ZAWARTĄ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Przedmiotem zawartej umowy jest strona internetowa, którą wykonujemy w taki sposób, żeby wyświetlała się prawidłowo i tak samo lub w bardzo zbliżony sposób we wszystkich dostępnych przeglądarkach takich jak Internet Explorer ,Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari, w najnowszych wersjach oraz w rozdzielczości nominalnej sprzętu wyświetlającego obraz tj. min. 1300 pikseli w szerokości i min.760 wysokości. Wysokość roboczą należy rozumieć jako przeglądarkową bez dodatków, pasków, toolbarów i innych elementów niestandardowych samej przeglądarki.

2. Strona wykonujemy techniką responsywną tj. będzie dopasowywała się do urządzeń mobilnych typu smartfon lub tablet zgodnie z posiadaną rozdzielczością w systemach Android i Apple OS.
a)  Menu strony lub inne elementy, które nie mogą wyświetlić się poprawnie na stronie mobilnej zostaną pominięte lub skompresowane w taki sposób, aby zmieściły się w całości
b)  Obrazki i teksty będą odpowiednio wyskalowane i zoptymalizowane tak, aby wczytywały się jak najszybciej.

3. WYKONAWCA nie odpowiada za zawirusowany, nie zoptymalizowany lub wadliwy sprzęt mobilny lub sprzęt typu PC lub ultrabook/laptop ZAMAWIAJĄCEGO. Strona odebrana jest poprawnie tylko w powiększeniu standardowym 100% przeglądarki internetowej oraz w systemie operacyjnym wielkość czcionek i tekstów o rozmiarze 100%.

4. WYKONAWCA przygotuje stronę responsywną w standardach powszechnie stosowanych urządzeń, certyfikowanych przez producenta systemu oraz jednocześnie dopuszczonych do użytku w Polsce czy Europie. Na innych nie wymienionych w tym punkcie (np. niecertyfikowanych)  urządzeniach WYKONAWCA nie gwarantuje poprawnego wyświetlania strony w wersji mobilnej.

5. ZAMAWIAJĄCY przyjmuje do wiadomości, że wersje mobilne stron wyglądają inaczej na każdym urządzeniu i w przypadku błędnego wyświetlania się elementów opisanych w pkt.3, WYKONAWCA zastosuje możliwie jak najlepsze dopasowanie wyświetlanej strony do urządzeń mobilnych.

WARUNKI WYKONANIA USŁUGI: PROJEKTOWANIA STRONY WWW

1. WYKONAWCA wykona STRONĘ ZAMAWIAJĄCEGO w oparciu o CMS bazodanowy w najnowocześniejszym standardzie i wysokim bezpieczeństwie danych na serwerze produkcyjnym Wykonawcy w technologii Lite Speed oraz wtyczka która jest do tego systemu przygotowana, w związku z czym wczytywanie strony na serwerze jest bardzo szybkie i może mocno odbiegać od szybkości serwera wskazanego przez Klienta

2. WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za błędne wyświetlanie się strony lub jej elementów w przypadku posiadania niesprawnej przeglądarki lub systemu operacyjnego, źle ustawionej lub złej posiadanej rozdzielczości ekranu, jak również braku odpowiednich wtyczek lub pluginów odpowiedzialnych za wyświetlanie treści w niej zawartej. STRONA oparta będzie o wtyczki i pluginy JQuery i Java, które są powszechnie stosowane w przeglądarkach internetowych.

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do przygotowania strony CMS live czyli na żywo, który przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, lub terminie ustalonym przez strony indywidualnie.
a)  W przypadku braku akceptacji lub propozycji zmian w projekcie CMS live ZAMAWIAJĄCY zleca dokonanie poprawek w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, aż do skutku, z zastrzeżeniem, że poprawki dotyczą zmian kosmetycznych, a nie całego projektu lub zmian znaczących typu zmiana logotypu, zmiana wszystkich kolorów w projekcie, usunięcie dużej ilości wariantów i zamiana na inne nie podobne do poprzednich. Każda zmiana przesuwa termin wykonania umowy, ale nie dłużej niż o 5 dni roboczych.
b)  W przypadku chęci dokonania zmian znaczących lub fundamentalnych opisanych w pkt a) WYKONAWCA ma prawo zażądać zapłaty za wykonanie kolejnego projektu, który wynosi 1000 zł netto za kolejny CMS live.
c)  W przypadku akceptacji projektu CMS live wyglądu strony przez ZAMAWIAJĄCEGO w pierwszym etapie lub po poprawkach graficznych dotyczących tego projektu WYKONAWCA zobowiązuje się do natychmiastowych działań dotyczących dalszej realizacji umowy tj. najpóźniej na drugi dzień roboczy od momentu akceptacji projektu. Akceptacja zostanie potwierdzona e-mailem korespondencyjnym, który jest podstawą wykonania dalszych prac.

4. WYKONAWCA zamieści na STRONIE DLA ZAMAWIAJĄCEGO następujące elementy:
a)  logo (znak graficzny), zdjęcia i inne dostarczone media;
b)  dane  kontaktowe i stopkę,
c)  zdjęcie ew zdjęcia w sliderze lub banner główny – reprezentujący stronę;
d)  Menu do podstron oraz/lub grafikę ruchomą ;
e)  Treść o której mowa w pkt.5 a)
f)   system zarządzania zawartością podstron

5. ZAMAWIAJĄCY dostarczy wszystkie niezbędne materiały do podstron w postaci:
a)  Mapy strony (układ wszystkich stron głównych oraz podstron, a w przypadku kilku menu, opis jaka treść nagłówków znajdzie się w danym menu) oraz treści do strony.
b)  Zawartość w formie czytelnej to znaczy elektronicznym tekstem odpowiednio sformatowanym, mogąc wspomagać się rysunkiem, szkicem lub inną stroną internetową jako wzorzec. Treść tekstowa podstron musi zostać przygotowana w postaci pliku Word (lub podobnego typu dokumentu z formatowaniem i układem ew. obrazów. Nie stosujemy plików typu Power Point i Excel)
c)  Zdjęcia lub obrazki w odpowiedniej dla projektu rozdzielczości (w przypadku banerów zaleca się, aby były to zdjęcia panoramiczne) ). Jeżeli ZAMAWIAJĄCY nie posiada zdjęć, WYKONAWCA może je zakupić z serwisów typu stock i doliczyć ustalone mailowo koszty do faktury ew jeśli jest to usługa kompleksowa takie fotografie sa wliczone w koszt umowy.W innym przypadku koszt ten jest rozliczany poza tą umową i ustalany indywidualnie poprzez e-mail. Zakup zdjęć wymaga uprzedniej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO. Zdjęcia zakupione są na licencji pozwalającej na komercyjne korzystanie zgodnie z zasadami serwisu typu stock.
d)  Inne treści typu animacje lub wytyczne do animacji, filmy itp. ( nie stosujemy technologi flash)

6. W terminie do 5 dni roboczych i przekaże te materiały na maila, ftp, nośnikiem danych lub w inny elektroniczny sposób umożliwiający jego odczytanie. W przypadku dokonywania odnowienia strony lub kopiowania zawartości ze obecnie posiadanej strony www, ZAMAWIAJĄCY wskaże konkretnie jakie strony i podstrony (zakładki) mają zostać przeniesione i w jakiej formie.

7. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że przekazane wyżej wymienione elementy nie naruszają one niczyich dóbr osobistych oraz innych form prawnych w tym autorskich.

8. Po zakończeniu prac i akceptacji wyglądu strony ZAMAWIAJĄCY dostarczy w ciągu 7 dni roboczych dostęp do hostingu w postaci loginu i hasła do panelu hostingowego swojego usługodawcy w tym dane hostingowe niezbędne do uruchomienia i przeniesienia strony. (hosting musi zawierać dostęp do bazy danych mysql)
a)     Jeżeli ZAMAWIAJĄCY odmówi przekazania tych danych w w.w. terminie lub przekaże je niekompletne bądź nie przekaże loginu i hasła do panelu hostingowego, WYKONAWCA zaniecha dalszych działań z wdrożeniem serwisu a po 14 dniach od tej daty uzna ze umowa na niewykonanie serwisu została rozwiana, co za tym idzie żadnych usług z tego tytlu wykonywać  nie będzie, a jeśli będą ku temu podstawy także będzie obiegać się o odszkodowanie.
b)     ZAMAWIAJĄCY zapewnia, że serwer hostingowy posiada możliwość kopiowania i usuwania plików bez dodatkowych uprawnień, instalacji baz danych  MySQL oraz  możliwość zarządzania nimi jak również posiada możliwość odzyskania kopii zapasowych baz i plików bez dodatkowych opłat do minimum 7 dni wstecz. W innym przypadku ZAMAWIAJĄCY odpowiada za utratę plików lub ich nadpisanie.

c)     W przypadku skorzystania z hostingu w Departamencie Kreatywności, dane opisane w pkt 6. nie muszą zostać przekazane i zostaną skonfigurowane przez DK w ciągu 2 dni roboczych.

e)     Firma Departament Kreatywności przy wykonaniu strony i wyborze hostingu w Firmie DK przez Klienta korzystającego z usługi w pierwszym roku promocyjnie nie pobiera opłaty za tę usługę, chyba że umowa zawiera inne ustalenia. Natomiast w przypadku braku dokonania płatności w terminie na podstawie faktury opisanej w punkcie c)  WYKONAWCA obciąży ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowo za każdy pełny miesiąc od uruchomienia usługi hostingowej do czasu opłacenia usługi wykonania projektu strony/logo itp. W przypadku opłacenia usługi za wykonanie projektu strony/logo itp. wcześniej niż jeden pełny miesiąc zostanie obliczona kwota 20 zł netto/dzień razy ilość dni.

9. ZAMAWIAJĄCY kieruje wykonywanie przedmiotu umowy WYKONAWCY.

10. WYKONAWCA w oparciu o zaakceptowany projekt przez ZAMAWIAJĄCEGO i na podstawie zgromadzonych danych medialnych przekazanych zgodnie z pkt. 5 (plików tekstowych zdjęć itp.) zamieści je jednorazowo (bez poprawek) na wykonywanej stronie internetowej. Ilość podstron jakie obejmuje wprowadzenie to ustalona ilość podstron w korespondencji e-mail. Każda kolejna poprawka lub dodanie nowej podstrony powyżej ustaleń, to koszt zgodny z formularzem cenowym lub ustaleniami w ofercie pisemnej ew zawartym na stronie cennikiem www.departament.org

11. WYKONAWCA nie jest zobowiązany do wprowadzania treści na podstrony, które nie zostały przedstawione przez ZAMAWIAJĄCEGO w ustalonym w pkt 5 terminie oraz powyżej ilości podstron obejmujących ustalone wprowadzenie. Może to zrobić jedynie odpłatnie zgodnie z formularzem cenowym.

12. Gdy zdarzy się sytuacja, że strony uzgodnią, iż przebieg tworzenia strony realizowany będzie  czasowo lub stale w formie pokazywania każdej zmiany z poziomu WYKONAWCY do akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO, każda wykonana korekta lub pakiet zleconych korekt, będzie akceptowany pisemnie w formie emaila stanowiącego każdorazowo załącznik do umowy z zastrzeżeniem, że:
a)     Każda korekta będzie zlecona w formie: Lp. | Rodzaj problemu/sprawy | link do strony – miejsca i/lub zrzutu ekranu |
b)     Korekty dotyczą zmian kosmetycznych, a nie całego projektu lub zmian znaczących typu zmiana logotypu, zmiana wszystkich kolorów w projekcie, usunięcie ustalonych wcześniej pomysłów i zamiana na inne nie podobne do poprzednich lub Zmiana układu zakładek lub połączenie kilku w jedną, bądź jednej w kilka.
c)     Każda zmiana może przesunąć, bądź w uzasadnionych przypadkach przesuwa termin wykonania umowy nie dłużej niż o 7 dni roboczych.
d)     WYKONAWCĘ jak i ZAMAWIAJĄCEGO obowiązuje ten sam termin w przypadku, gdy któraś ze stron zażąda terminu na odpowiedź bądź wykonanie poprawek. Nie może to być termin dłuższy niż 7 dni roboczych.
e)     Sprawy wymagające doprecyzowania mogą zostać wyjaśnione telefonicznie lub osobiście lecz pod warunkiem sporządzenia notatek, a w przypadku spotkania osobistego – również podpisu obu stron na sporządzonych ustaleniach.
f)      Korekty nieuzasadnione, nie mające związku z poprzednimi lub początkowymi ustaleniami nie będą brane pod uwagę w terminie i WYKONAWCA może rozważyć ich wykonanie odpłatnie poza harmonogramem. Zapłata ta wraz ze zleceniem nie wchodzi w część obecnej umowy i musi zostać sporządzona osobną umową lub zleceniem ew aneksem.
g)     WYKONAWCA zobowiązuje się do skrupulatnego i dokładnego wyjaśniania i dążenia do zrozumienia oraz zadawania pytań, a ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek wszystkie te wątpliwości wyjaśnić obrazowo i czytelnie w formie telefonicznej bądź e-mailowej.

13. WYKONAWCA zastrzega, że w przypadku braku odpowiednich i czytelnych wyjaśnień ze strony ZAMAWIAJĄCEGO w kwestii jakichkolwiek korekt, będzie mógł konkretną sprawę pominąć i nie dokonywać jej realizacji – zostawiając ją w stanie w jakim została wykonana.

14. W przypadku, gdy WYKONAWCA zakończy wszystkie zlecone prace, ma obowiązek poinformować o tym e-mailem lub drogą telefoniczną ZAMAWIAJĄCEGO, a ZAMAWIAJĄCY ma 2 dni robocze na akceptację lub wniesienie uwag. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych drogą e-mailową lub telefoniczną, traktuje się ten fakt jako akceptację wykonanych zmian.

15. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapoznania ZAMAWIAJĄCEGO z działaniem systemu zarządzania serwisem w dowolnej formie przekazu oraz posprzedażową opieką w postaci mailowego instruktarzu graficznego wykonywanego jednorazowo dla danego zagadnienia zgłoszonego przez ZAMAWIAJĄCEGO w okresie jednego roku od podpisania umowy.

16. WYKONAWCA po dokonaniu zapłaty ostatniej faktury umożliwi ZAMAWIAJĄCEMU administrowanie STRONĄ DLA ZAMAWIAJĄCEGO na następujących warunkach:
a)  WYKONAWCA udostępni dla ZAMAWIAJĄCEGO, indywidualny wewnętrzny identyfikator oraz wewnętrzne hasło dostępu do modułu administracyjnego STRONY DLA ZAMAWIAJĄCEGO;
b)  Administrowanie STRONĄ DLA ZAMAWIAJĄCEGO polega na samodzielnym przez ZAMAWIAJĄCEGO modyfikowaniu treści  zawartych na STRONIE DLA ZAMAWIAJĄCEGO łącznie z zamieszczaniem do wglądu lub do pobrania dokumentów w popularnych formatach typu *.doc, *.txt, *.pdf, *.xls, *.mdb, *.cdr, *.tif, *.jpg, *.gif, *.bmp;
c)  Pliki w formatach wymienionych w pkt. b), ZAMAWIAJĄCY będzie wysyłać lub wskazywać do wstawienia na STRONĘ DLA ZAMAWIAJĄCEGO na własną odpowiedzialność. ZAMAWIAJĄCY po wykonaniu zobowiązań umowy przez WYKONAWCĘ nabywa pełne prawa autorskie do STRONY DLA ZAMAWIAJĄCEGO, oraz jest w pełni odpowiedzialny za treści, zdjęcia i inne formy medialne znajdujące się na stronie.

17. Materiały o których mowa w pkt 16 pkt. b) oraz c) nie mogą naruszać dóbr osobistych i naruszać jakichkolwiek praw w tym autorskich.

18. WYKONAWCA deklaruje możliwość administrowania STRONĄ DLA ZAMAWIAJĄCEGO w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO za dodatkową opłatą na następujących warunkach:
a)  ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do administrowania STRONĄ DLA ZAMAWIAJĄCEGO;
b) ZAMAWIAJĄCY będzie wysyłać do WYKONAWCY wszelkie materiały do zamieszczenia na STRONIE DLA ZAMAWIAJĄCEGO;
c)  WYKONAWCA zamieści otrzymane materiały na STRONIE DLA ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia ich otrzymania.
d)  Istnieje możliwość instalowania nowych funkcji, które nie zostały zrealizowane w ramach tej umowy i nie wchodziły w jej zakres, za odpowiednią opłatą przedstawioną przez WYKONAWCĘ i zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO.

19. Koszty wykonywania czynności zawartych w punkcie 18 ww. umowy są ustalane indywidualnie poprzez akceptację e-mailem.

20. W momencie chęci zmiany zawartości lub wyglądu STRONY DLA ZAMAWIAJĄCEGO usługą wykonaną przez WYKONAWCĘ, o której mowa w pkt 18, WYKONAWCA bierze odpowiedzialność za poprawność i aktualność informacji oraz danych zawartych na STRONIE DLA ZAMAWIAJĄCEGO przekazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO. Po dokonaniu zmian, odpowiedzialność za treści medialne przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO.

21. Po dokonaniu zapłaty za STRONĘ WYKONAWCA przekaże lub wskaże ZAMAWIAJĄCEMU na wyraźne żądanie kod źródłowy STRONY.

22. Z chwilą dokonania całkowitej zapłaty za usługę, przechodzą na ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie prawa autorskie majątkowe do STRONY (w szczególności koncepcji graficznej oraz kodu źródłowego) na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych – w tym w zakresie:
a)  utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym w szczególności techniką cyfrową lub drukarską, zarówno STRONY jak i nośników na których są utrwalone,
b)  wprowadzania do obrotu w dowolny sposób, zarówno STRONY jak i oryginału czy egzemplarzy nośników na których stronę utrwalono,
c)  użyczania lub najmu lub innego udostępniania zarówno STRONY jak i oryginałów lub egzemplarzy nośników, na których ją utrwalono,
d)  rozpowszechniania w dowolny sposób, w tym w szczególności publikacji i publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w tym via Internet,
e)  dokonywania opracowań oraz modyfikacji, w tym tłumaczeń,
f)   trwałego lub czasowego zwielokrotnienia STRONY w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
g)  wprowadzania do obrotu lub pamięci urządzeń elektronicznych, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania strony internetowej;
h)  tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w STRONIE;
i)   rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, STRONY lub jej kopii,
j)   sporządzenia kopii zapasowej;
k)  obserwowania, badania i testowania funkcjonowania STRONY w celu poznania jej idei i zasad w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania strony internetowej lub bez związku z tymi czynnościami;
l)   zwielokrotniania kodu źródłowego i wykorzystywania go na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie lub tłumaczenie jego formy;

23. Z chwilą przejścia majątkowych praw autorskich, na ZAMAWIAJĄCEGO przechodzi także prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszej umowie.

24. Z zastrzeżeniem ust. 10 , WYKONAWCA oświadcza, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych.

25. Własność nośnika na który STRONĘ utrwalono z chwilą dostarczenia przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO.

26. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji technicznej na wykonaną STRONĘ w okresie 2 lat od zaakceptowania STRONY.

27. Jeżeli WYKONAWCA świadczy usługę hostingu, będzie posługiwał się odpowiednimi dla tego rodzaju usługi serwerami jak również zapewni stosowne środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych. WYKONAWCA udostępni ZAMAWIAJĄCEMU dostęp do panelu administracyjnego hostingu.

28. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY posiada usługę hostingu, zapewni, że będzie posługiwał się odpowiednimi dla tego rodzaju usługi serwerami jak również zapewni stosowne środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych. ZAMAWIAJĄCY udostępni WYKONAWCY dostęp do panelu administracyjnego hostingu.

29. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest odpowiedzialny za utratę plików (w tym systemu lub plików strony www), uszkodzenia lub przerwy w działaniu serwera i nie będzie rościł pretensji do WYKONAWCY w przypadku wad hostingu ZAMAWIAJĄCEGO jak również innych czynności wykonywanych na serwerze ZAMAWIAJĄCEGO, które sam wykonał lub zlecił osobom trzecim.

30. ZAPŁATA za wykonaną usługę musi zostać wykonana zgodnie z datą na fakturze wysłanej e-mailem na adres ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku braku zapłaty za usługę w terminie 5 dni, zostaną wysłane minimum dwa ponaglenia. Ostatnie będzie ponagleniem terminowym. W przypadku braku zapłaty w terminowym ponagleniu, WYKONAWCA po upłynięciu terminu zapłaty ma prawo do czasu dokonania zapłaty:

a) wyłączyć usługę hostingową całkowicie lub częściowo;

b) wstawić na stronie planszę z informacją o wyłączeniu usługi z powodu braku płatności;

c) zablokować dostęp do niektórych lub wszystkich funkcji;

31. W Przypadku zerwania umowy o realizację strony www, w trakcie jej realizacji z winy ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA nie zwraca żadnych wpłaconych zaliczek, ani kosztu zakupów materiałów potrzebnych do jego realizacji jak i samych materiałów. WYKONAWCA ma również prawo żądać kary pieniężnej w kwocie do 5000 zł oraz kosztów związanych ze wszelkimi zniżkami z aktualnie trwającymi promocjami, bonifikatami i usługami wiązanymi (np promocja na pozycjonowanie strony SEO, promocja na facebooku, administracja stronami www itd) z których skorzystał ZAMAWIAJĄCY w trakcie trwanie umowy.

a) Zerwanie umowy uznaje się w przypadku braku kontaktu z ZAMAWIAJĄCYM przez okres 14 dni, po tym okresie uznaje się że projekt został porzucony, a umowa zerwana.

a.1 Brak dostarczenia materiałów oraz informacji dotyczącej postępu prac w wyznaczonych terminach, jak zakładki menu, treści strony, zdjęcia produktów, grafik, logotypów i innych materiałów które miał dostarczyć ZAMAWIAJĄCY.

a.2 Celowe działania mające na celu przedłużanie procesu realizacji projektu, 10 dniowe odstępy w komunikacji, zdawkowe odpowiedzi bez konkretnych informacji itd

b) Projekt strony na maszynie produkcyjnej (serwerze dedykowanym) WYKONAWCY po 10 dniach od daty zerwania umowy zostanie definitywnie skasowany, wraz ze wszystkimi materiałami od  ZAMAWIAJĄCEGO oraz tymi zakupionymi przez WYKONAWCE.

c) W uzasadnionych przypadkach do ZAMAWIAJĄCEGO może zostać wysłana faktura oraz pismo z żądaniem płatności. Przy nieskuteczności wpłat, sprawa zostanie skierowana do firmy windykacyjnej.

Regulamin świadczenia usługi hostingowej

§1. DEFINICJE

1.Regulamin – niniejszy regulamin, który stanowi integralną cześć zawieranych z Abonentem umów o świadczenie Usługi hostingowych
2.Departament Kreatywności z ofertą na stronie www.Departament.org – Reprezentowanej przez CYBER IT NETWORK – Bogdan Markowicz REGON: 382586248 NIP: 5271149975 ul.Okopowa 20, 01-063 Warszawa ; jednostka świadcząca usługi drogą elektroniczną, z zastosowaniem zasad poniższego Regulaminu.
3.Abonent/Użytkownik – osoba fizyczna lub podmiot korzystający z usług Departament.org, na rzecz której zawarta została umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4.Usługa – usługa departament.org na rzecz Abonenta. Zakres usług znajduje się na stronie  https://departament.org.
5.Specyfikacja Usługi – dostępny na stronie Operatora https://departament.org szczegółowy opis Usługi zawierający miedzy innymi: rodzaj czynności i prac dostępnych w ramach Usługi, sposób płatności opłat związanych ze świadczeniem określonych czynności w ramach Usługi, przewidywany czas wykonania Usługi.
6.Okres Abonamentowy – okres obejmujący okres od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi, za który jest uiszczana opłata.
7.Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
8.Abonent – podmiot, który zamierza zawrzeć albo zawarł umowę o świadczenie Usługi albo podmiot na rzecz, którego umowa taka została zawarta.
9.Konsument – osoba fizyczna zawierająca umowę o świadczenie Usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10.Przedsiębiorca – podmiot prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
11.Strefa Klienta – narzędzie do zarządzania Usługą dostępne po zalogowaniu przez Abonenta na stronie Operatora https://departament.org

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1.Niniejszy Regulamin dotyczy usług oferowanych przez firmę Departament Kreatywności opublikowanych na stronie https://departament.org. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z usług od dnia 01.01.2017 r.
2.Wykupienie usługi oferowanej przez https://departament.org oznacza pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
3.Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania usługi, na którą została zawarta umowa z Abonentem.
4.Abonent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności https://departament.org.
5.Abonent oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych. Dane osobowe Abonenta nie będą odsprzedawane osobom trzecim przez Departament Kreatywności.
6. Departament Kreatywności zastrzega sobie prawo do konserwacji łącza i innych prac konserwacyjnych, skutkujących unieruchomieniem łącza, usługi, a w przypadkach innych niż nagłe, do wcześniejszego informowania Abonenta o przewidywanym terminie i czasie niedostępności.
7.Departament Kreatywności zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Każdy Abonent zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaistniałych zmianach.
8.Abonent rejestrując się na departament.org  wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną od Departament Kreatywności wiadomości, które dotyczą tylko i wyłącznie Abonenta, jego usług, rachunków lub firmy Departament Kreatywności.
9.Zarejestrowanie się w panelu klienta Departament Kreatywności oznacza zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (na adres email) informacji handlowych w zakresie świadczonych usług przez Departament Kreatywności i jej partnerów.
10.Departament Kreatywności ma prawo do odmowy zawarcia umowy i usługi czy też odstąpienia od zawartej już umowy z Abonentem w sytuacji, gdy:
– zachodzi uzasadniona obawa, że Abonent wykorzysta usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem,
– Abonent korzystał z usług Departament Kreatywności w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem lub złamał Regulamin usług Departament Kreatywności,
– Abonent wprowadził podczas rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane osobowe, co jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez Departament Kreatywności
1.Departament Kreatywności na wniosek uprawnionych organów państwowych ma prawo do zawieszenia usługi i wydania danych osobowych Abonenta.

§3. ZAWARCIE UMOWY HOSTINGOWEJ

1.Złożenie zamówienia powiązane jest automatycznie z utworzeniem konta w Strefie Klienta Departament Kreatywności.Z chwilą złożenia zamówienia na Usługę Abonent akceptuje regulamin Departament Kreatywności.
2.Po założeniu konta Abonent otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail na adres wskazany przez Abonenta w strefie klienta.
3.Po wykonaniu usługi Departament Kreatywności przesyła odpowiednią informację o jej wykonaniu, na adres wskazany przez Abonenta w Strefie Klienta lub w trakcie składania zamówienia na usługę.
4.Abonent w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 powyżej jest zobowiązany dokonać odbioru wykonania Usługi poprzez potwierdzenie wiadomością email albo zgłosić zastrzeżenia co do prawidłowości wykonania Usługi w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 w trybie wiadomości e- mail. Jeżeli Abonent nie dokona odbioru wykonania Usługi lub nie zgłosi zastrzeżeń w formie wskazanej w zdaniu poprzednim w terminie 24 godzin od otrzymania informacji wskazanej w pkt 4 powyżej, Usługę uznaje się za wykonaną.
5.Operator jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usługi albo jej rozwiązania/odstąpienia w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
– Abonent nie dokona autoryzacji konta, dla którego chce zamówić Usługę;
Departament Kreatywności uprzednio rozwiązało umowę z Abonentem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Abonent;
– zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa będzie wykorzystywana w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z usług świadczonych przez Departament Kreatywności na rzecz innych Abonentów;
– uprzednio Abonent osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z usług świadczonych przez Operatora w celach niezgodnych z prawem, w tym naruszających prawa i dobra osób trzecich albo do popełnienia czynów zabronionych albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z usług świadczonych przez Departament Kreatywności na rzecz innych Abonentów albo w sposób sprzeczny z regulaminami wydanymi przez Departament Kreatywności;
– Abonent korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z § 4 pkt 9;
– z przyczyn technicznych wykonanie Usługi nie będzie możliwe.

§4. CZYNNOŚCI ZABRONIONE. 

1.Próba złamania zabezpieczeń jakiegokolwiek systemu w Internecie, serwera, stron WWW lub poczty.
2.Zmiana nagłówków e-mail lub poczty usenet, które ukrywają adres lub przeszkadzają odbiorcy zobaczyć nadawcę.
3.Ingerencja w usługi jakiegokolwiek abonenta, komputera lub sieci bez jego woli i zgody.
4.Używanie lub dystrybucja narzędzi programowych stworzonych w celu łamania zabezpieczeń, haseł, numerów kart kredytowych, itp.
5.Nadmierny transfer danych zakłócający pracę innego komputera (tzw. atak DOS).
6.Wysyłanie niechcianej poczty elektronicznej (tzw. spamu).
7.Działające na szkodę innych abonentów nadmierne przeciążanie serwerów.
8.Wszelkie niewymienione wcześniej czynności będące niedozwolonymi z punktu widzenia prawa polskiego.
9.Korzystanie z usługi przez Abonenta nie może prowadzić do:
– naruszenia dóbr osobistych i naruszenia praw autorskich innych Podmiotów;
– prób nielegalnego wejścia w systemy komputerowe Operatora oraz innych serwerów znajdujących się w sieci Internet, tudzież uniemożliwiania lub zakłócania korzystania z zasobów systemowych lub sprzętowych Operatora przez innych Abonentów, (przykładowo: ataki hakerskie w tym DDOS, phishing i podobne; łamanie lub naruszanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e-mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phishingu, crackingu i podobnych);
– popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, przesyłania spamu lub dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
– utrzymywania serwisów lub rozpowszechniania wiadomości o treści erotycznej, pornograficznej oraz warezowej (zawierających nielegalne oprogramowanie), a także rasistowskich czy dyskryminujących, a nadto przechowywania oraz udostępniania treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
– naruszenia prywatności innych Abonentów w sieci, do zamieszczenia danych bezprawnych i niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym;
– innych czynów stanowiących naruszenie istniejącego porządku prawnego, norm społecznych i przyjętych zwyczajów oraz dobrych obyczajów.

§5. PŁATNOŚCI.

1.Za korzystanie z usług oferowanych przez Departament Kreatywności pobierana jest opłata z góry za okres rozliczeniowy, zazwyczaj roczny.
2.Jeden okres rozliczeniowy trwa minimum 1 rok (365dni).
3.Jeżeli Abonent nie poinformuje Departament Kreatywności co najmniej 7 dni przed upływem okresu rozliczeniowego o rozwiązaniu umowy, Departament Kreatywności wygeneruje fakturę, będący podstawą do opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego.
4.Po przekroczeniu przez Abonenta transferu powyżej 5% posiadanego limitu, Abonent będzie musiał pokryć koszty dodatkowego transferu, adekwatnie do cennika danej usługi.
5.Departament Kreatywności zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usługi, ze względu np na rosnące ceny i poziom inflacji.
6.W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, usługa jest automatycznie wstrzymana. Jeżeli w terminie 7 dni od wstrzymania usługi Abonent nie wyrazi chęci jej przedłużenia ani nie wniesie opłaty za kolejny okres rozliczeniowy, spowoduje to wygaśnięcie umowy, a usługa zostanie trwale usunięta bez ponoszenia przez Departament Kreatywności jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawione tam dane.
7.Departament Kreatywności przywróci świadczenie zawieszonej usługi najpóźniej dzień po uregulowaniu przez Abonenta wszystkich zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, jednak Abonent nie może wznowić zawieszonej usługi później niż 10 (dziesięć) dni po terminie jej ważności.
8.Rezygnacja Abonenta z usługi przed upływem terminu, na jaki została usługa opłacona, nie powoduje zwrotu kosztów ze strony Departament Kreatywności .

§6. ROZWIĄZANIE UMOWY I SKUTKI NIEWYWIĄZANIA SIĘ ABONENTA ZE ZOBOWIĄZANIA.

1.Rozwiązanie umowy lub zawieszenie wykonywania usługi przez Departament Kreatywności nie zwalnia Abonenta z obowiązku uiszczenia zaległych kwot wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę.
2.Departament Kreatywności poinformuje Abonenta o zawieszeniu usługi oraz o przyczynie tego zawieszenia.
3.W przypadku nieuiszczenia opłaty na kolejny okres rozliczeniowy, przepis § 5 pkt. 6 stosuje się odpowiednio.
4.W przypadku nieprzestrzegania przez Abonenta warunków regulaminu, umowy lub innych przepisów prawnych, Departament Kreatywności ma prawo do wstrzymania usług świadczonych na rzecz Abonenta i odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Abonenta.
5.W dniu rozwiązania umowy Abonentowi zostaje odebrany dostęp do usług. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi, dane przechowywane na serwerze zostaną trwale usunięte w terminie określonym w §3, pkt. 7 niniejszego Regulaminu.
6.W przypadku dostarczenia nieprawidłowych danych przez abonenta,Departament Kreatywności wzywa abonenta do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli potwierdzenie nie nastąpi, Departament Kreatywności ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1.Zgodnie z art. 38. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Abonent ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pisemnej (elektronicznie, przez e-mail: seo(at)departament.org lub listownie, na adres siedziby Departament Kreatywności ) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
2.Dokonując zamówienia wszelkich usług firmy Departament Kreatywności , które są realizowane automatycznie, np. serwery vps, dedykowany hosting, hosting www, domeny, certyfikaty ssl, domeny Abonent traci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z pkt. 1, art. 38. Ustawy o prawach konsumenta).
3.Składając zamówienie na usługę z automatyczną aktywacją w Departament Kreatywności , Abonent wyraża zgodę na jej natychmiastową aktywację, tracąc tym samym możliwość odstąpienia od umowy.

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

1.Departament Kreatywności dołoży wszelkich starań, aby zapewnić stałe i nieprzerwane działanie usługi z zachowaniem jej dostępności na poziomie 99,9% w skali roku.
2.W przypadku niedotrzymania terminu SLA (dostępności do usługi 99,9% w skali roku) i braku możliwości dostępu do usługi Abonenta z winy Departament Kreatywności , Departament Kreatywności zobowiązuje się do udzielania rekompensaty w postaci przedłużenia usługi o czas jej niedostępności z winy Departament Kreatywności lub zgodnie z zawartą umową indywidualną między Departament Kreatywności a Abonentem.
3.Wszystkie usługi oferowane przez Departament Kreatywności powinny być wykorzystywane do celów zgodnych z prawem.
4.Za treści przekazywane za pośrednictwem usług odpowiedzialność ponosi wyłącznie Abonent. Departament Kreatywności nie ponosi odpowiedzialności za działania swoich Abonentów oraz przechowywane dane i informacje.
5.Abonent zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych skutkuje zawieszeniem konta i usługi do czasu potwierdzenia tożsamości Abonenta.
6.Odsprzedawanie osobom trzecim całej wykupionej w Departament Kreatywności usługi, bez poinformowania Departament Kreatywności o tym fakcie, jest zabronione, chyba że jest to usługa reselerska i takie jest jej konkretne przeznaczenie.
7.Abonent ponosi pełną odpowiedzialność rejestrując konto, usługę, domenę, certyfikat ssl za świadczone przez siebie usługi, posiadane dane, wszelkie działania wykonywane w ramach posiadanej usługi i aktualność danych osobowych rejestrowanych w panelu billingowym Departament Kreatywności.
8.Departament Kreatywności nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Abonenta nazwy abonentów, domeny, wprowadzone dane osobowe w panelu klienta. Spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału Departament Kreatywności .
9.Abonent zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, utrzymywania w tajności haseł dostępowych oraz nieujawniania ich osobom trzecim.
10.Departament Kreatywności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.
11.Departament Kreatywności nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Abonenta umieszczone na serwerze, za ich ewentualną utratę.
12.Departament Kreatywności dostarcza usługi hostingowe jak np. domeny, certyfikaty ssl, hosting www i nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczone przez Abonenta na serwerze oraz sposób ich wykorzystywania przez Abonenta.
13. Departament Kreatywności zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia usługi w celach konserwacyjnych, po uprzednim powiadomieniu Abonentów drogą elektroniczną, z minimum jednodniowym wyprzedzeniem.
14. Departament Kreatywności nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie usługi Abonenta wynikające z jej błędnej konfiguracji, przekroczenia zasobów, błędów w skryptach czy niewłaściwego działania Abonenta.
15. Departament Kreatywności nie ponosi odpowiedzialności finansowej za straty poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych niezabezpieczonych uprzednio przez klienta we własnym zakresie lub niemożliwości dostępu do nich spowodowanych przerwą w dostępie lub niewłaściwym działaniem do usługi.
16. Departament Kreatywności nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do usługi wynikłe z powodu działania osób/podmiotów trzecich, będących poza kontrolą Departament Kreatywności, a także działania siły wyższej oraz za przerwy powstałe z winy innych operatorów.

§9. KOPIE BEZPIECZEŃSTWA.

1.Departament Kreatywności wykonuje kopie danych serwerów i kont hostingu www co 24 godziny we własnym zakresie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonywanie się oraz za prawidłowe zapisanie się skopiowanych danych (wyjątkiem są usługi objęte dodatkowymi umowami i usługami backupów ustalone między Abonentem i Departament Kreatywności).
2.W przypadku braku dostępu do kopii danych Abonent nie ma prawa wnosić roszczeń przeciwko Departament Kreatywności.
3.Abonent zobowiązuje się do wykonywania kopii we własnym zakresie i to on odpowiada za ich posiadanie.

§10. POMOC TECHNICZNA.

1.Departament Kreatywności gwarantuje zapewnienie pomocy technicznej w zakresie obsługi panelu kontrolnego danej usługi, panelu billingowego, podstawowych zagadnień i informacji na temat danej usługi oraz w zakresie modernizacji, doradztwa, czy też rozbudowy danej usługi utrzymywanej w Departament Kreatywności
2.Departament Kreatywności gwarantuje odpowiedź na zgłoszenie mailowe dostarczone na wyznaczone maile pomocy technicznej do 48godzin roboczych o ile dotyczy aktywnej usługi w Departament Kreatywności i nie wykracza poza przysługujący poziomu pomocy danego klienta. Aby warunek został spełniony, Abonent dodatkowo musi wysłać wiadomość z adresu email zarejestrowanego wraz z usługą lub dopuszczonego do kontaktu z Departament Kreatywności.
3.W przypadku braku możliwości zidentyfikowania Abonenta, np. z powodu wysłania zgłoszenia z adresu nie przypisanego do usługi, czas odpowiedzi na zgłoszenie może się wydłużyć.

§11. REKLAMACJE.

1.Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu Departament Kreatywności i jego nieprzestrzegania, nie będą rozpatrywane.
2.Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Departament Kreatywności, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres email seo(at)departament.org
3.Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy zgłaszającej reklamację, login lub inny identyfikator pozwalający na identyfikację usługi, przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie.
4.Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w 14 dniu od zdarzenia, którego dotyczy.
5.Departament Kreatywności rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni od jej otrzymania.

§12. Regulamin rejestracji i utrzymania Domen Internetowych.

1. Definicje

a. Rejestrator – podmiot, który dokonuje rejestracji domen:
– domeny polskie – NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa;
– pozostałe domeny zagraniczne – OVH
b. Partner – Departament Kreatywności, który działa we współpracy z Rejestratorem, na mocy zawartej umowy w zakresie rejestracji i obsługi domen internetowych,
c. Użytkownik/Abonent – podmiot lub osoba fizyczna, która złoży zamówienie na domenę lub zleci jej transfer Partnerowi.

2. Zasady rejestracji i obsługi domen internetowych:

a. Użytkownik zlecając obsługę domeny przez Partnera, udziela zgody przed krajowym rejestratorem domen NASK i składa nieodwołalne pełnomocnictwo (na każdy z obsługiwanych obiektów) do reprezentowania Abonenta przed Rejestratorem i dokonywania w jego imieniu zmian w rejestrach domen,
b. pełnomocnictwa udzielane są na dokonywanie czynności w imieniu Abonenta w następujących podmiotach:
i. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,
c. pełnomocnictwo wygasa z chwilą:
i. śmierci Użytkownika lub rozwiązania podmiotu, którym jest Abonent,
ii. całkowite usunięcie domeny z rejestru domen lub danych użytkownika z owego rejestru,
iii. utraty praw do nazwy domenowej lub innego obsługiwanego obiektu,
d. użytkownik, który zleci przeniesienie obsługi domeny do Partnera lub rejestrację domeny u Partnera, zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu świadczenia usług przez Departament Kreatywności, regulaminu Rejestratora (który obsługuje daną nazwę domenową), w zakresie rejestracji i obsługi domen.
e. w przypadku obsługiwania domen przez krajowy rejestr domen NASK, użytkownik zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania następujących aktów:
i. Prawa Abonenta domen polskich: http://www.dns.pl/porozumienie/prawab.html
ii. Transfer domen polskich: http://www.dns.pl/porozumienie/transfer.html
iii. Ogólny regulamin nazw polskich: http://www.dns.pl/regulamin.html
iv. Regulamin obsługi opcji na domeny polskie: http://www.dns.pl/opcje.html,
f. Użytkownik rejestrując domenę bierze na siebie pełną odpowiedzialność wobec podmiotów trzecich za prawa do nazw towarowych wykorzystanych w nazewnictwie domen,
g. Użytkownik zobowiązuje się do podania pełnych i prawidłowych danych w procesie obsługi domen; o każdej zmianie należy niezwłocznie zawiadomić Departament Kreatywności, w celu dokonania korekty danych lub ich zmiany w odpowiednich rejestrach,
h. Partner zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji domeny w przypadku podejrzenia, iż podane dane abonenta są nieprawidłowe, niepełne lub nazwa domeny może powodować naruszenia praw podmiotów (osób) trzecich, a także w sytuacji nieuregulowania należności zawartych w proformach,
i. w przypadku niektórych domen (np. polskich, obsługiwanych przez NASK) operator pozwala na ukrycie danych osobowych osób prywatnych widocznych w rejestrze domen; Partner dokonuje takiego ukrycia automatycznie, jednak Użytkownik powinien dokonać weryfikacji tego faktu po każdej czynności związanej z obsługą domeny, a w przypadku niezgodności, poinformować o tym fakcie Partnera;
j. dane podmiotów niebędących osobami fizycznymi są publikowane w publicznych rejestrach domen bez możliwości ich ukrycia.
k. domeny rejestrowane są na okres nie krótszy niż 1 rok, maksymalny oraz minimalny okres rejestracji zależą od:
i. możliwości technicznych systemów teleinformatycznych Rejestratora oraz Partnera,
ii. dostępnej oferty u Partnera,
l. okres ważności domeny liczony jest od momentu jej rejestracji, a w przypadku odnowienia domeny, od ostatniego dnia ważności domeny w poprzednim okresie,
m. niektóre domeny (np.: eu., com., net.) wymagają dokonania opłaty w przypadku ich transferu; opłata ta zaliczana jest na poczet odnowienia domeny na kolejny okres rozliczeniowy,
n. wraz z chwilą złożenia zamówienia na domenę polską, Partner dokonuje jej rezerwacji w systemie Rejestratora na okres 14 dni; w tym czasie Abonent powinien dokonać jej opłacenia pod rygorem utraty prawa do rejestracji danej nazwy domenowej; kolejna próba rezerwacji wspomnianej domeny nie będzie możliwa,
o. na 10 dni przed wygaśnięciem domeny Partner dostarczy odpowiednie dokumenty potrzebne do opłacenia domeny; pozostałe kwestie w zakresie rozliczeń reguluje Regulamin świadczenia usług przez Departament Kreatywności,
p. na rejestr domen składają się rejestr abonentów oraz rejestr nazw domenowych,
q. Użytkownik ma prawo uzyskać kod (EPP, authinfo) potrzebny do przeniesienia obsługi obiektu do innego Rejestratora (Partnera),
r. Partner ma prawo do weryfikacji danych Abonenta przed wydaniem tego kodu; jednocześnie zachowane zostaną odpowiednie normy, aby czas ten był jak najkrótszy.

3. Odpowiedzialność partnera:

a. w przypadku nieudanej rejestracji domeny lub jej odnowienia, które nie wniknęły z winy Użytkownika, Partner ponosi odpowiedzialność w wysokości 100% wpłaconej kwoty za rejestrację nazwy domenowej,
b. Użytkownik powinien zadbać o odpowiednie wczesne skontaktowanie się z Partnerem w celu odnowienia nazw domen, potwierdzenia faktu możliwości realizacji takiej dyspozycji oraz wpłacenia należnej sumy w taki sposób, aby środki były zaksięgowane przez Partnera minimum 7 dni przed dniem wygaśnięcia domeny,
c. Abonent przed wygaśnięciem domeny powinien upewnić się, iż płatność została przez Partnera zaksięgowana, a dyspozycja odnowienia została przetworzona prawidłowo,
d. brak zastosowania się do regulaminu przez Abonenta zwalnia Partnera z odpowiedzialności wobec Abonenta, szczególnie w sytuacjach utraty nazw domenowych.

§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Departament Kreatywności zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych.
2.Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną opublikowane na stronie www.departament.org
3.Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 24 godzin od dnia ich publikacji w sposób określony w pkt.2 powyżej.
4.Departament Kreatywności uznaje, iż Abonent zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie rozwiązał/ nie odstąpił od umowy do końca upływu okresu wskazanego w pkt. 3 powyżej.
5.Do umów o świadczenie Usługi zawartych z Departament Kreatywności stosuje się prawo polskie.
6.Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie w pierwszej kolejności przed postanowieniami Regulaminu.
7.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa.

Ostatnia Aktualizacja Regulaminu 29.09.2019