Departament Kreatywności będzie na Szczycie Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 – 9-10 Września

Tematyka szczytu:

1000 uczestników, ok. 100 panelistów

Konferencja zaplanowana na 1000 uczestników i ok. 100 panelistów (sesje otwierające, cztery sesje plenarne, 20 sesji równoległych, keynote speakerzy, seminaria).

Samorząd – Biznes – Nauka

Pierwsze na tak dużą skalę, bezprecedensowe wydarzenie zrzeszające krajowych i zagranicznych interesariuszy z trzech obszarów tematycznych – samorządu, biznesu i nauki.

V Kongres Klastrów Polskich jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej, którego głównym organizatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Związek Pracodawców Klastry Polskie jest partnerem honorowym tego wydarzenia.

Tegoroczne hasło przewodnie Kongresu: „Dla siebie, czy dla innych? Czy klastry są użytecznym narzędziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy?” ma dać impuls do debaty między innymi na temat współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług, inteligentnych specjalizacji europejskich, krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności poprzez działalność klastrów.

Cele i zadania konferencji

Głównym celem konferencji jest pokazanie znaczenia współpracy międzynarodowej jako siły napędowej rozwoju lokalnych społeczności. Zagraniczne kontakty władz lokalnych zyskały miano dyplomacji samorządowej, traktowanej jako część dyplomacji publicznej.

Spotkanie ma umożliwić uczestnikom rozpoczęcie debaty nad kompleksowym podejściem do zagadnień dyplomacji regionalnej i ekonomicznej oraz promowania współpracy terytorialnej i naukowej. Ponadto, celami Szczytu są:

 • promocja współpracy regionalnej w wybranych obszarach
 • stworzenie unikatowej platformy do wymiany i nawiązania kontaktów pomiędzy interesariuszami z kraju i zagranicy
 • omówienie strategicznych dziedzin współpracy regionalnej
 • analiza najlepszych praktyk tworzenia ekosystemów wspierających lokalny rozwój
 • badanie interdyscyplinarnego wymiaru dyplomacji regionalnej i ekonomicznej
 • podkreślenie innowacyjności w dyplomacji regionalnej i ekonomicznej
 • zaznaczenie roli i pozycji Polski w kształtowaniu polityki regionalnej w Europie

Zakładane cele zostaną zrealizowane poprzez: interdyscyplinarne podejście do problemów i wyzwań, interaktywne formaty i stoiska oraz międzynarodową debatę praktyków i specjalistów.

Przewidywane efekty Szczytu obejmują: wsparcie promocji kraju poprzez dyplomację regionalną i ekonomiczną, promocję wymiaru międzynarodowego współpracy regionalnej
nawiązanie oraz wzmocnienie relacji indywidualnych i instytucjonalnych pomiędzy uczestnikami z kraju i zagranicy, podpisanie porozumień o współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, zwiększenie zakresu współpracy regionalnej z udziałem polskich jednostek samorządu terytorialnego, stworzenie podstaw do powołania Europejskiej Sieci Ekspertów (European Network of Experts in Regional and Economic Diplomacy – ENERED).

Program:

Na program konferencji składają się różne formaty zapewniające interaktywną dyskusję w trzech głównych ścieżkach tematycznych:

Strefa Samorządu

 • Krajowe i europejskie instrumenty finansowania zadań zagranicznych samorządu,
 • Dyplomacja samorządowa jako innowacyjny instrument zarządzania regionem,
 • Ile koordynacji a ile niezależności w prowadzeniu współpracy międzynarodowej przez samorządy – relacje z administracją centralną,
 • Efektywność współpracy międzynarodowej samorządów – wybrane obszary tematyczne,
 • Modele współpracy samorządu i administracji centralnej w obszarze gospodarki i nauki Polityka regionalna EU jako mechanizm wsparcia współpracy międzynarodowej samorządów lokalnych,
 • Dyplomacja miast globalnych jako wyzwanie dla polityki zagranicznej,
 • Udział społeczności lokalnych w realizacji globalnych celów rozwojowych do roku 2030.

Strefa Gospodarki

 • Wsparcie w ekspansji i promocji na rynkach trzecich – np. USA, Chiny,
 • Wielkowymiarowość lokalnej współpracy gospodarczej,
 • Wieloletnie programy rozwoju regionalnego w UE,
 • Programy transgranicznej współpracy regionalnej,
 • Wyzwania chińskiej formuły 16+1 dla gospodarki regionalnej,
 • Współpraca gospodarcza samorządów z Ukrainą.

Strefa Wiedzy

 • Uczelnie jako ważny partner rozwoju regionalnego i współpracy międzynarodowej,
 • Jak zatrzymać lub przyciągnąć wybitne jednostki badawcze na poziomie regionu?,
 • Promocja uczelni na rynkach azjatyckich,
 • Case study – promocja szkół medycznych,
 • Nauczanie i badania naukowe jako podstawy rozwoju współpracy międzynarodowej uczelni wyższych.

Konferencja ma umożliwić uczestnikom”

Rozpoczęcie debaty nad kompleksowym podejściem do zagadnień
dyplomacji regionalnej i ekonomicznej oraz promowania współpracy terytorialnej i naukowej.

Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej 2019 organizowany w Warszawie w dniach 9-10 września br. to spotkanie decydentów szczebla regionalnego, krajowego oraz ekspertów pracujących w organizacjach i instytucjach samorządowych, a także powiązanych z nimi ośrodkach analitycznych, uczelniach oraz podmiotach sektora prywatnego.

Jednym z głównych założeń programowych Szczytu REDS 2019 są interdyscyplinarność i umiędzynarodowienie, które uzasadniają poszerzoną współpracę organizacyjną i programową z partnerami z kraju i zagranicy.

Debata będzie oparta na kompleksowym podejściu do zagadnień dyplomacji samorządowej, ekonomicznej i naukowej. Istotnym elementem będzie promocja przedsiębiorczości w stosunkach między regionami i lokalnymi społecznościami. Odpowiednia koordynacja działań promujących gospodarkę narodową na rynkach międzynarodowych poprzez lokalne ekosystemy tworzy warunki do skutecznej ekspansji, a tym samym wzmocnią konkurencyjność i atrakcyjność gospodarki.

Kluczowym partnerem w budowaniu silnej i dynamicznej współpracy regionalnej są uczelnie wyższe i jednostki naukowo-badawcze, które nadają ton tej współpracy nie tylko w obszarze szkolnictwa, lecz także w poszczególnych sektorach gospodarki.

Jednocześnie istotnym elementem polityki zagranicznej jest dyplomacja ekonomiczna wyrażona m.in. poprzez promocję polskiej gospodarki i przedsiębiorczości oraz przyciąganie inwestorów zagranicznych. Współpraca regionalna jest jednym z ważniejszych narzędzi służących realizacji celów dyplomacji ekonomicznej.

Podczas Szczytu zainaugurowana zostanie platforma zrzeszająca ekspertów i liderów zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Odbędzie się również szereg spotkań i warsztatów umożliwiających wymianę doświadczeń i podejmowanie nowej współpracy.

Na czas konferencji przewidziane są różne formaty działań, w tym: sesje plenarne, sesje panelowe równoległe, grupy robocze, seminaria równoległe, podpisanie porozumień pomiędzy partnerami, a także strefa wystawowa – miejsce prezentacji polskich i zagranicznych partnerów.

Do wzięcia udziału w Szczycie serdecznie zachęcamy przedstawicieli urzędów centralnych i regionalnych, wszystkich szczebli jednostek samorządów oraz zrzeszeń samorządowców; instytucji samorządu gospodarczego; przedstawicieli lokalnego biznesu; ośrodki analityczno-badawcze oraz niezależnych ekspertów z Polski i świata.

Ministerstwa:

Honorowi partnerzy:

Strona oficjalna wydarzenia: https://regiosummit.pl/pl/

Zobacz także:

5/5 - (5 votes)