Departament Kreatywno艣ci b臋dzie na Szczycie Dyplomacji Samorz膮dowej i Ekonomicznej 2019 – 9-10 Wrze艣nia

Tematyka szczytu:

1000 uczestnik贸w, ok. 100 panelist贸w

Konferencja zaplanowana na 1000 uczestnik贸w i ok. 100 panelist贸w (sesje otwieraj膮ce, cztery sesje plenarne, 20 sesji r贸wnoleg艂ych, keynote speakerzy, seminaria).

Samorz膮d – Biznes – Nauka

Pierwsze na tak du偶膮 skal臋, bezprecedensowe wydarzenie zrzeszaj膮ce krajowych i zagranicznych interesariuszy z trzech obszar贸w tematycznych 鈥 samorz膮du, biznesu i nauki.

V Kongres Klastr贸w Polskich jest wydarzeniem towarzysz膮cym konferencji pn. Szczyt Dyplomacji Samorz膮dowej i Ekonomicznej, kt贸rego g艂贸wnym organizatorem jest Ministerstwo Przedsi臋biorczo艣ci i Technologii. Zwi膮zek Pracodawc贸w Klastry Polskie jest partnerem honorowym tego wydarzenia.

Tegoroczne has艂o przewodnie Kongresu: 鈥濪la siebie, czy dla innych? Czy klastry s膮 u偶ytecznym narz臋dziem rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy?鈥 ma da膰 impuls do debaty mi臋dzy innymi na temat wsp贸艂pracy gospodarczej w wiod膮cych obszarach przemys艂u i us艂ug, inteligentnych specjalizacji europejskich, krajowych i regionalnych oraz wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjno艣ci poprzez dzia艂alno艣膰 klastr贸w.

Cele i zadania konferencji

G艂贸wnym celem konferencji jest pokazanie znaczenia wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej jako si艂y nap臋dowej rozwoju lokalnych spo艂eczno艣ci. Zagraniczne kontakty w艂adz lokalnych zyska艂y miano dyplomacji samorz膮dowej, traktowanej jako cz臋艣膰 dyplomacji publicznej.

Spotkanie ma umo偶liwi膰 uczestnikom rozpocz臋cie debaty nad kompleksowym podej艣ciem do zagadnie艅 dyplomacji regionalnej i ekonomicznej oraz promowania wsp贸艂pracy terytorialnej i naukowej. Ponadto, celami Szczytu s膮:

 • promocja wsp贸艂pracy regionalnej w wybranych obszarach
 • stworzenie unikatowej platformy do wymiany i nawi膮zania kontakt贸w pomi臋dzy interesariuszami z kraju i zagranicy
 • om贸wienie strategicznych dziedzin wsp贸艂pracy regionalnej
 • analiza najlepszych praktyk tworzenia ekosystem贸w wspieraj膮cych lokalny rozw贸j
 • badanie interdyscyplinarnego wymiaru dyplomacji regionalnej i ekonomicznej
 • podkre艣lenie innowacyjno艣ci w dyplomacji regionalnej i ekonomicznej
 • zaznaczenie roli i pozycji Polski w kszta艂towaniu polityki regionalnej w Europie

Zak艂adane cele zostan膮 zrealizowane poprzez: interdyscyplinarne podej艣cie do problem贸w i wyzwa艅, interaktywne formaty i stoiska oraz mi臋dzynarodow膮 debat臋 praktyk贸w i specjalist贸w.

Przewidywane efekty Szczytu obejmuj膮: wsparcie promocji kraju poprzez dyplomacj臋 regionaln膮 i ekonomiczn膮, promocj臋 wymiaru mi臋dzynarodowego wsp贸艂pracy regionalnej
nawi膮zanie oraz wzmocnienie relacji indywidualnych i instytucjonalnych pomi臋dzy uczestnikami z kraju i zagranicy, podpisanie porozumie艅 o wsp贸艂pracy gospodarczej i naukowo-technicznej, zwi臋kszenie zakresu wsp贸艂pracy regionalnej z udzia艂em polskich jednostek samorz膮du terytorialnego, stworzenie podstaw do powo艂ania Europejskiej Sieci Ekspert贸w (European Network of Experts in Regional and Economic Diplomacy 鈥 ENERED).

Program:

Na program konferencji sk艂adaj膮 si臋 r贸偶ne formaty zapewniaj膮ce interaktywn膮 dyskusj臋 w trzech g艂贸wnych 艣cie偶kach tematycznych:

Strefa Samorz膮du

 • Krajowe i europejskie instrumenty finansowania zada艅 zagranicznych samorz膮du,
 • Dyplomacja samorz膮dowa jako innowacyjny instrument zarz膮dzania regionem,
 • Ile koordynacji a ile niezale偶no艣ci w prowadzeniu wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej przez samorz膮dy 鈥 relacje z administracj膮 centraln膮,
 • Efektywno艣膰 wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej samorz膮d贸w 鈥 wybrane obszary tematyczne,
 • Modele wsp贸艂pracy samorz膮du i administracji centralnej w obszarze gospodarki i nauki Polityka regionalna EU jako mechanizm wsparcia wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej samorz膮d贸w lokalnych,
 • Dyplomacja miast globalnych jako wyzwanie dla polityki zagranicznej,
 • Udzia艂 spo艂eczno艣ci lokalnych w realizacji globalnych cel贸w rozwojowych do roku 2030.

Strefa Gospodarki

 • Wsparcie w ekspansji i promocji na rynkach trzecich 鈥 np. USA, Chiny,
 • Wielkowymiarowo艣膰 lokalnej wsp贸艂pracy gospodarczej,
 • Wieloletnie programy rozwoju regionalnego w UE,
 • Programy transgranicznej wsp贸艂pracy regionalnej,
 • Wyzwania chi艅skiej formu艂y 16+1 dla gospodarki regionalnej,
 • Wsp贸艂praca gospodarcza samorz膮d贸w z Ukrain膮.

Strefa Wiedzy

 • Uczelnie jako wa偶ny partner rozwoju regionalnego i wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej,
 • Jak zatrzyma膰 lub przyci膮gn膮膰 wybitne jednostki badawcze na poziomie regionu?,
 • Promocja uczelni na rynkach azjatyckich,
 • Case study 鈥 promocja szk贸艂 medycznych,
 • Nauczanie i badania naukowe jako podstawy rozwoju wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej uczelni wy偶szych.

Konferencja ma umo偶liwi膰 uczestnikom”

Rozpocz臋cie debaty nad kompleksowym podej艣ciem do zagadnie艅
dyplomacji regionalnej i ekonomicznej oraz promowania wsp贸艂pracy terytorialnej i naukowej.

Szczyt Dyplomacji Samorz膮dowej i Ekonomicznej 2019 organizowany w Warszawie w dniach 9-10 wrze艣nia br. to spotkanie decydent贸w szczebla regionalnego, krajowego oraz ekspert贸w pracuj膮cych w organizacjach i instytucjach samorz膮dowych, a tak偶e powi膮zanych z nimi o艣rodkach analitycznych, uczelniach oraz podmiotach sektora prywatnego.

Jednym z g艂贸wnych za艂o偶e艅 programowych Szczytu REDS 2019 s膮 interdyscyplinarno艣膰 i umi臋dzynarodowienie, kt贸re uzasadniaj膮 poszerzon膮 wsp贸艂prac臋 organizacyjn膮 i programow膮 z partnerami z kraju i zagranicy.

Debata b臋dzie oparta na kompleksowym podej艣ciu do zagadnie艅 dyplomacji samorz膮dowej, ekonomicznej i naukowej. Istotnym elementem b臋dzie promocja przedsi臋biorczo艣ci w stosunkach mi臋dzy regionami i lokalnymi spo艂eczno艣ciami. Odpowiednia koordynacja dzia艂a艅 promuj膮cych gospodark臋 narodow膮 na rynkach mi臋dzynarodowych poprzez lokalne ekosystemy tworzy warunki do skutecznej ekspansji, a tym samym wzmocni膮 konkurencyjno艣膰 i atrakcyjno艣膰 gospodarki.

Kluczowym partnerem w budowaniu silnej i dynamicznej wsp贸艂pracy regionalnej s膮 uczelnie wy偶sze i jednostki naukowo-badawcze, kt贸re nadaj膮 ton tej wsp贸艂pracy nie tylko w obszarze szkolnictwa, lecz tak偶e w poszczeg贸lnych sektorach gospodarki.

Jednocze艣nie istotnym elementem polityki zagranicznej jest dyplomacja ekonomiczna wyra偶ona m.in. poprzez promocj臋 polskiej gospodarki i przedsi臋biorczo艣ci oraz przyci膮ganie inwestor贸w zagranicznych. Wsp贸艂praca regionalna jest jednym z wa偶niejszych narz臋dzi s艂u偶膮cych realizacji cel贸w dyplomacji ekonomicznej.

Podczas Szczytu zainaugurowana zostanie platforma zrzeszaj膮ca ekspert贸w i lider贸w zar贸wno w Polsce, jak i poza jej granicami. Odb臋dzie si臋 r贸wnie偶 szereg spotka艅 i warsztat贸w umo偶liwiaj膮cych wymian臋 do艣wiadcze艅 i podejmowanie nowej wsp贸艂pracy.

Na czas konferencji przewidziane s膮 r贸偶ne formaty dzia艂a艅, w tym: sesje plenarne, sesje panelowe r贸wnoleg艂e, grupy robocze, seminaria r贸wnoleg艂e, podpisanie porozumie艅 pomi臋dzy partnerami, a tak偶e strefa wystawowa 鈥 miejsce prezentacji polskich i zagranicznych partner贸w.

Do wzi臋cia udzia艂u w Szczycie serdecznie zach臋camy przedstawicieli urz臋d贸w centralnych i regionalnych, wszystkich szczebli jednostek samorz膮d贸w oraz zrzesze艅 samorz膮dowc贸w; instytucji samorz膮du gospodarczego; przedstawicieli lokalnego biznesu; o艣rodki analityczno-badawcze oraz niezale偶nych ekspert贸w z Polski i 艣wiata.

Ministerstwa:

Honorowi partnerzy:

Strona oficjalna wydarzenia: https://regiosummit.pl/pl/

Zobacz tak偶e:

5/5 - (5 votes)